روش اندازه گیری درصد جذب رطوبت ( ضریب جذب ) سیلیکاژل در دما و رطوبت نسبی ثابت